Werkwijze en verantwoording LPGGz Ster Familiebeleid

Kwaliteit van zorg en transparantie over prestaties staan bij het Landelijk Platform GGz hoog in het vaandel. Openheid van prestaties biedt cliŽnten en familie keuze-informatie, en geeft een stimulans aan het veld om de inzet op kwaliteit, en in dit geval familiebeleid, te verhogen. Bij dit alles wordt de nadruk gelegd op het belonen en stimuleren van gewenste kwaliteit en beleid. GGZ Nederland ondersteunt dit initiatief.

Familiebeleid in ontwikkeling

Sinds de Modelregeling Betrokken Omgeving (2005) heeft familiebeleid in een aantal instellingen veel aandacht gekregen. Zij hebben actief ingezet op betrokkenheid van familie, vanuit de wetenschap dat betrokken familie de kwaliteit van zorg verhoogt. Afhankelijk van de verhouding tussen cliŽnt, familie en hulpverleners kan deze betrokkenheid op verschillende wijze vorm krijgen en dit zou zichtbaar moeten worden in het beleid van de instelling.
Daarom heeft het LPGGz het afgelopen jaar in samenwerking met familieorganisaties kwaliteitscriteria opgesteld. De familieorganisaties hebben in kaart gebracht welke aspecten van goed familiebeleid in een instelling het meest belangrijk zijn. Deze criteria kunnen worden gebruikt om familiebeleid op te zetten, of verder vorm te geven. Daarnaast lagen ze ten grondslag aan de toetsing van zorgaanbieders op hun familiebeleid.

Kwaliteitscriteria Familiebeleid

De criteria zijn in 2010 - 2011 opgesteld. Zij dienen als een kader voor te ontwikkelen familiebeleid. Er zijn twee pijlers geformuleerd: ‘Bejegening van familie’ en ‘Familiebeleid in de structuur van de ggz organisatie’. Voor elk van de pijlers zijn criteria opgesteld.

Bij het opstellen van de criteria is steeds inhoudelijk samengewerkt met verschillende groepen, zoals de familieraden binnen de SLKF en de familievertrouwenspersonen binnen het Landelijk Overleg Familievertrouwenspersonen. Voor de klachtenregeling is juridisch advies gevraagd. De criteria zijn voor commentaar voorgelegd aan de Themagroep Familiebeleid, de klankbordgroep van het project.

Deze bestond uit de familieorganisaties:
• Ypsilon
• Labyrint~InPerspectief
• SLKF
• LSOVD
• Stichting Borderline.

Daarna zijn ze voor commentaar voorgelegd aan de cliŽnten- en familieorganisaties van het LPGGz en GGZ Nederland. Hierna zijn ze klaar bevonden voor algemeen gebruik in de instelling en publiekelijk verspreid, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van instrumenten ter bevordering van de borging van de betrokkenheid van de familie in de triade.

Klik hier voor de kwaliteitscriteria.

Van kwaliteitscriteria naar toetsing en waardering                                           Op basis van de kwaliteitscriteria is de vragenlijst voor zorginstellingen ontwikkeld. Hierbij is alleen gebruik gemaakt van de criteria uit de pijler ‘Familiebeleid in de structuur van de ggz organisatie’.

Familiebeleid, niet ervaren ondersteuning                                                       Omdat goed familiebeleid begint in de structuur van de organisatie, is er gekozen om eerst een meting te verrichten naar het geformuleerde beleid in de instelling, en niet naar de door de familie ervaren ondersteuning. Ervaren ondersteuning zal op een andere wijze worden getoetst en een eigen Ster krijgen.

Vier thema’s binnen Familiebeleid

De criteria zijn ingedeeld in vier thema’s. Dit zijn volgens de familieorganisaties de belangrijkste onderdelen binnen de structuur van een instelling om goed familiebeleid op te zetten:
• Organisatiestructuur
• Familievertrouwenspersoon
• Familieraad
• Klachtenregeling

Prioritering

In de Themagroep Familiebeleid is bepaald dat niet alle criteria meegenomen konden worden in een vragenlijst. Dit zou de kwaliteit en toetsbaarheid niet ten goede komen. Daarom heeft een prioritering van kwaliteitscriteria binnen de vier thema’s plaatsgevonden. Klik hier voor een overzicht van de geprioriteerde kwaliteitscriteria Familiebeleid.

Na de prioritering zijn de criteria omgezet in vragen, met passende antwoorden en een scorebepaling. Op elk thema is ťťn Ster te verdienen.

De Raden van Bestuur en - indien aanwezig - Familieraden van de volgende instellingen zijn benaderd: ggz-instellingen en verslavingsklinieken, die langdurige klinische opname van volwassenen bieden, of beschermd wonen aan volwassenen. Er zijn vragen voorgelegd aan een vertegenwoordiger van de instelling, verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Dit was bij voorkeur een lid van de Raad van Bestuur. Anderzijds is de Familieraad - indien aanwezig - benaderd. Door bij beide partijen te inventariseren is gestreefd naar het krijgen van een totaalbeeld van het geformuleerde beleid in de zorginstelling.

And the winner is…

In totaal zijn 62 zorgaanbieders benaderd. Twee gaven aan niet te voldoen aan de bovengenoemde definitie. 42 (afdelingen van) zorginstellingen hebben hun gegevens geretourneerd. Bij deze is een check uitgevoerd op alle binnengekomen informatie en meegestuurde documenten. Op basis van de eerdere scorebepaling zijn vervolgens de Sterrenscores toegekend, en de winnaar(s) bepaald. Afzien van deelname werd beloond noch gestraft: wel is openbaar gemaakt dat de gevraagde informatie niet aangeleverd is.

Heeft u nog vragen, of wilt u meer informatie over de werkwijze of verantwoording? Mail naar Marieke Wollaars, m.wollaars@platformggz.nl


LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg