Wanneer komt uw instelling in aanmerking voor de LPGGz Ster Familiebeleid? 

Veel instellingen zijn actief aan de slag met familiebeleid. Wij merken dit aan de aanvragen voor de LPGGz Ster Familiebeleid bij het Landelijk Platform GGz. Wanneer komt een ggz-instelling hiervoor in aanmerking en wat zegt deze Ster?

Om in aanmerking te komen voor de LPGGz ster familiebeleid moet een ggz- instelling aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria zijn opgesteld door de leden van het Landelijk Platform GGz en kennen een verdeling in 4 categorieŽn: organisatie, familieraad, familievertrouwenspersoon en klachtenrecht voor familie.

Organisatie

Allereerst moet een instelling in de organisatie aan de slag met familiebeleid. Ze moet zorgen dat contactgegevens van de familie/naasten van de cliŽnt worden genoteerd, zodat er altijd een afspraak gemaakt kan worden. Verder is een instelling actief met bijscholing van de professionals over bewustwording en omgang met familie. De instelling moet heldere informatie op hun site hebben voor familie en hoe ze familie betrekken. Ze moeten informatiemateriaal beschikbaar hebben op de balies, als familieleden bij een intake aanwezig zijn, of als er een gesprek met familie plaatsvindt. Dit informatiemateriaal is helder van opzet en gericht op het ondersteunen van familie bij de moeilijke periode die zij doormaken. Pluspunten zijn: informatie-avonden voor familie, familiewaarderingsonderzoek uitvoeren, etc. Ook moet een organisatie in zijn kwaliteitscyclus implementatie van familiebeleid hebben opgenomen, zodat signalen ook worden omgezet in verbetertrajecten.

Familieraad

De tweede categorie is het oprichten en faciliteren van een familieraad. De organisatie heeft een familieraad, die voldoende wordt ondersteund vanuit de organisatie. Ze is een erkend gesprekspartner van de Raad van Bestuur en er ligt een overeenkomst waarin de rechten en plichten van de familieraad zijn vastgelegd. De familieraad wordt gezien als volwaardig medezeggenschapsorgaan en werkt waar mogelijk samen met de cliŽntenraad.

Familievertrouwenspersoon

De instelling heeft een contract met de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon (LSFVP). Met dit contract is de categorie familievertrouwenspersoon zeker goed ingevuld. Mocht er geen contract zijn met de LSFVP, dan moet de instelling kunnen aantonen dat de familievertrouwenspersoon onafhankelijk kan werken, zich kan bijscholen en er intervisie plaatsvindt. De fvp is de vaste gesprekspartner is van de Raad van Bestuur, die gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om de fvp zo goed mogelijk te laten functioneren en worden signalen van de fvp serieus opgepakt en vertaald naar verbetertrajecten.

Klachtenrecht voor familie

Tot slot moeten familieleden over hun bejegening een klacht kunnen indienen. Met voorstaande onderdelen, hoopt iedereen dat dit niet hoeft en dit wordt dan ook als een laatste stap gezien. Maar het is wel heel belangrijk als een organisatie het implementeren van familiebeleid serieus neemt. Het oordeel van de commissie die over de klacht gaat moet onafhankelijk zijn en voor de instelling een aanzet tot verbetering.

Wat zegt deze ster?

Deze ster wil vooral aangeven dat de instelling die hem verdient op de goede weg is. De ster is een aanmoediging voor de instelling om vooral door te gaan. Het Platform zegt hiermee, ga verder en zet de volgende stap: de implementatie van familiebeleid op de werkvloer. Bij deze stap kunnen de criteria rond bejegening van familie/naasten een belangrijk ijkpunt zijn. Wij hopen dat de beleidsster meer instellingen aanmoedigt om ook echt met familiebeleid aan de slag te gaan. Familie/naasten zijn een bondgenoot.

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg