7 SUCCESVOLLE TIPS
VOOR OP DE WERKVLOER

Zet toekomstwensen van jongeren centraal

Breng samen met de jongere in kaart wat zijn of haar dromen en doelen zijn over wonen, leren, werk, ontspanning (hobbies) en sociale contacten. Zoek samen uit wat het beste bij hem/haar past en kijk hoe je dit samen kunt verwezenlijken. Wanneer alle aandacht alleen maar uitgaat naar het behandelen van de aandoen-ing (of het ‘onwenselijke’ gedrag) worden andere levensgebieden over het hoofd gezien. Toekomstplannen gericht op scholing en/of werk, bespoedigen een succesvolle behandeling; ze zorgen voor een positieve stimulans en dat heeft weer effect op andere levensgebieden. 

Werk outreachend

Niet alle jongeren vinden dat zij ondersteuning nodig hebben. Zij moeten daartoe verleid of gemotiveerd worden. Een outreachende werkwijze kan hierbij cruciaal zijn. Ga naar de jongere toe en maak actief contact. Zorg dat je bereikbaar bent. Bij een outreachende benadering is het belangrijk dat je de jongere oprecht, open en met belangstelling tegemoet treedt. Zorg dat ze zich veilig genoeg voelen om hun verhaal te vertellen en hun wensen en behoeften te uiten.  

Ambulante begeleiding op de voorgrond

Als het enigszins kan is het beter als jongeren tijdens hun behandeling thuis of in de eigen woning blijven wonen. Een zo normaal mogelijke omgeving ondersteunt een succesvol rehabilitatieproces. Zelfstandig wonen, of bij ouders/verzorgers, hoort daarbij. Jongeren kunnen zo beter deel blijven nemen aan de samenleving. Uiteraard moet de gezins- of woonsituatie dan wel veilig genoeg zijn.

Betrek het héle netwerk (dus ook de familie!)

Betrek en benut zoveel mogelijk het netwerk rondom de jongere. Kijk of er binnen dat netwerk mogelijkheden voor werk en/of onderwijs zijn. Wanneer jongeren thuis wonen is het van belang om ook aandacht te hebben voor familie of verzorg-ers. Betrek hen, waar mogelijk, bij het opstellen en uitvoeren van het zorgplan. Zorg ervoor dat je goed bereikbaar bent. Wijs ze op het bestaan van ondersteun-ingsmogelijkheden zoals zelfhulp of psycho-educatie, speciaal gericht op familie. Goed geïnformeerde en betrokken familieleden zijn bevorderlijk voor het herstel van de jongere.

Zorg voor een ervaringsdeskundige in je team

Ervaringsdeskundigen kunnen zich veelal beter inleven in ggz-jongeren. Zij maken makkelijker en beter contact. Ervaringsdeskundigen dragen bij aan de bespoedig-ing van herstel en rehabilitatie van de jongere. Zorg dat je er één in je team hebt.

Geef jongeren de gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten

Lotgenotencontact draagt bij aan een positief gevoel. Het biedt sociale steun, herkenning en levert nieuwe kennis(sen) en inzichten op. Lotgenotencontact kan de competenties van de jongere versterken om beter te leren omgaan met wat hem of haar is overkomen. Daarmee verbeterd ook de relatie met hulpverlener en familie. Zorg ervoor dat jongeren voldoende ruimte, tijd en middelen (internet) krijgen om elkaar via lotgenotencontact te ontmoeten.

Teamwork!

Uiteraard beschikt ieder teamlid over specifieke kennis en ervaring waarmee hulp-op-maat wordt geboden. Maar het is nog veel belangrijker dat het hele team ver-antwoordelijk is voor de jongere. Elke hulpverlener moet op de hoogte zijn van de actuele situatie zodat hij/zij kan inspringen als dat nodig is. Goede overdracht, afstemming en korte lijnen binnen je team zijn onontbeerlijk.

Ga hier naar de checkpoint voor de organisatie


LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg