5 CHECKPOINTS
VOOR DE ORGANISATIE

Is er voldoende draagvlak?

Werk maakt deel uit van algemene rehabilitatie. Als het bevorderen van arbeids-participatie van jongeren in de toekomst één van de leidende principes wordt in de zorg, dan betekent dat een grote cultuuromslag. Dat moet dan ook herken-baar zijn in de visie van je organisatie. Is er steun vanuit directie en/of manage-ment? Dat is een belangrijke voorwaarde voor de slagingskans van rehabilitatie-programma’s. Ook binnen het team moet iedereen het belang inzien van behoud van (of toeleiding naar) werk en scholing voor ggz-jongeren. Eensgezindheid in deze focus is voorwaarde nummer 1! 

Goede contacten met samenwerkingspartners

Om jongeren naar school, studie of opleiding te krijgen of aan het werk te helpen, heb je samenwerkingspartners nodig. Beschik je over een lokale of regionale sociale kaart? Zo nee, ga hiermee dan aan de slag. Zorg voor korte lijnen met uitkeringsinstanties, toeleiders naar werk en werkgevers. Ook scholen en opleidingsinstituten zijn belangrijk. Toets of de samenwerkingspartners, zoals gemeente of het UWV, genoeg kennis over ggz-problematiek hebben en bereid zijn om jongeren met een psychiatrische achtergrond aan een passende baan of studie te helpen. Het is belangrijk dat zij mee willen bewegen met de mogelijk-heden en wensen van deze jongeren. Kijk ook naar regionale en lokale cliënten-initiatieven. Deze bieden ervaringsdeskundige, laagdrempelige (re)integratie-trajecten, (vrijwilligers-)werk en trainingen, cursussen en psycho-educatie aan.  

Weet van wanten bij het toeleiden naar scholing/werk

Hulpverleners die gespecialiseerd zijn om ggz-jongeren weer aan het werk te krijgen zijn onmisbaar. Maar is hij/zij up-todate met de nieuwste ontwikkelingen over werk, re-integratie en/of scholing? Is er een scholingsprogramma of bij-scholingsmogelijkheid binnen je organisatie om die kennis bij te spijkeren? Maak daar dan gebruik van. Kom je kennis te kort, is er dan iemand anders binnen je organisatie die over actuele kennis beschikt? Zorg voor werkbegeleiding en een op scholing gericht personeelsbeleid.  

Is er expertise in huis op andere levensgebieden?

Ggz-jongeren hebben ook hulp nodig op andere levensgebieden. Denk aan onder-steuning bij het vinden van woonruimte, hulp bij schuldsanering of begeleiding bij het aanvragen van een uitkering. Beschikt de organisatie over voldoende kennis en praktische ervaring om met deze specifieke hulpvragen om te gaan? Een door-tastende aanpak biedt jongeren houvast en is een belangrijke opstap om weer te kunnen meedoen in de samenleving. 

Genoeg kennis over financieringsmogelijkheden

De zorg wordt gefinancierd uit verschillende potjes zoals de ZVW, de AWBZ en de WMO. Maar het is vaak onduidelijk welke zorg of begeleiding uit welk potje wordt betaald. Vooral arbeidstrajecten zijn lastig te financieren; re-integratie-budgetten worden soms door de gemeente, soms door het UWV beschikbaar gesteld. Kennis over financieringsmogelijkheden (en hoe hier creatief mee om te gaan!) is dan ook een belangrijke voorwaarde. Zorg dat je de ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgt. Beleid, wetgeving en uitvoering zijn veranderd voor je het weet.

Ga hier naar tips voor op de werkvloer

 

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg