Werkwijze en verantwoording LPGGz Ster Familie Ervaring 2012

Kwaliteit van zorg en transparantie over prestaties staan bij het Landelijk Platform GGz hoog in het vaandel. Openheid van prestaties biedt cliŽnten en familie keuze-informatie, en geeft een stimulans aan het veld om de inzet op kwaliteit, en in dit geval familiebeleid, te verhogen. Bij dit alles wordt de nadruk gelegd op het belonen en stimuleren van gewenste kwaliteit en beleid. GGZ Nederland ondersteunt dit initiatief.

Familiebeleid in ontwikkeling

Sinds de Modelregeling Betrokken Omgeving (2005) heeft familiebeleid in een aantal instellingen veel aandacht gekregen. Zij hebben actief ingezet op betrokkenheid van familie, vanuit de wetenschap dat betrokken familie de kwaliteit van zorg verhoogt. Afhankelijk van de verhouding tussen cliŽnt, familie en hulpverleners kan deze betrokkenheid op verschillende wijze vorm krijgen en dit zou zichtbaar moeten worden in het beleid van de instelling.
Daarom heeft het LPGGz het afgelopen jaar in samenwerking met familieorganisaties kwaliteitscriteria opgesteld. De familieorganisaties hebben in kaart gebracht welke aspecten van goed familiebeleid in een instelling het meest belangrijk zijn. Deze criteria kunnen worden gebruikt om familiebeleid op te zetten, of verder vorm te geven. Daarnaast lagen ze ten grondslag aan de toetsing van zorgaanbieders op hun familiebeleid.

Kwaliteitscriteria Familiebeleid

De criteria zijn in 2010 - 2011 opgesteld. Zij dienen als een kader voor te ontwikkelen familiebeleid. Er zijn twee pijlers geformuleerd: ‘Bejegening van familie’ en ‘Familiebeleid in de structuur van de ggz organisatie’. Voor elk van de pijlers zijn criteria opgesteld. Bij het opstellen van de criteria is steeds inhoudelijk samengewerkt met verschillende groepen, zoals de familieraden binnen de SLKF en de familievertrouwenspersonen binnen het Landelijk Overleg Familievertrouwenspersonen. Voor de klachtenregeling is juridisch advies gevraagd. De criteria zijn voor commentaar voorgelegd aan de Themagroep Familiebeleid, de klankbordgroep van het project. Deze bestond uit de familieorganisaties:
• Ypsilon
• Labyrint~InPerspectief
• SLKF
• LSOVD
• Stichting Borderline.

Daarna zijn ze voor commentaar voorgelegd aan de cliŽnten- en familieorganisaties van het LPGGz en GGZ Nederland. Hierna zijn ze klaar bevonden voor algemeen gebruik in de instelling en publiekelijk verspreid, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van instrumenten ter bevordering van de borging van de betrokkenheid van de familie in de triade.
Klik hier voor de kwaliteitscriteria.

Van kwaliteitscriteria naar toetsing en waardering
Op basis van de kwaliteitscriteria is de vragenlijst voor zorginstellingen ontwikkeld. Hierbij is alleen gebruik gemaakt van de criteria uit de pijler ‘Bejegening van familie’.

Vier thema’s

De criteria zijn ingedeeld in vier thema’s. Dit zijn volgens de familieorganisaties de belangrijkste onderdelen binnen de structuur van een instelling om goed familiebeleid op te zetten:
• Informatie
• Betrekken
• Ondersteunen
• Bereikbaarheid

In de Themagroep Familiebeleid is bepaald dat niet alle criteria meegenomen konden worden in een vragenlijst. Dit zou de kwaliteit en toetsbaarheid niet ten goede komen. Daarom heeft een prioritering van kwaliteitscriteria binnen de vier thema’s plaatsgevonden. Klik hier voor een overzicht van de geprioriteerde kwaliteitscriteria Familiebeleid.

Na de prioritering zijn de criteria omgezet in vragen, met passende antwoorden en een scorebepaling. Teams, afdelingen of locaties konden zich opgeven. Zij kregen vragenlijsten en moesten deze vervolgens onder familie verspreiden. Wanneer er genoeg vragenlijsten werden geretourneerd bij het LPGGz konden zij in aanmerking komen voor de LPGGz Ster Familie Ervaring. Op elk thema is ťťn Ster te verdienen. Wanneer zij op alle thema's sterren halen, krijgen zij de LPGGz Ster Familie Ervaring.

And the winner is…

In totaal hebben 40 teams, afdeling en locaties zich opgegeven. Elf teams hebben genoeg vragenlijsten van familie weten te verzamelen om in aanmerking te komen voor de LPGGz Ster Familie Ervaring. Op basis van de eerdere scorebepaling zijn vervolgens de Sterrenscores toegekend, en de winnaar(s) bepaald.

Heeft u nog vragen, of wilt u meer informatie over de werkwijze of verantwoording? Mail naar Lotte Kits, l.kits@platformggz.nl

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Meedoen?

Nog niet meegedaan, of is er een verandering in het familiebeleid bij uw instelling? Meld u aan

Platformggz.nl
meld je zorg